De reizende expositie "Lost Genetic Elements in Art"

Als mens sta je in verbinding met elkaar. Wij zouden zonder gebruik te maken van verbale communicatie toch elkaar kunnen begrijpen.

Tussen alle wezens op aarde zit een energie. Een element die ons met elkaar verbindt. Een belangrijke gave die het universum gecreëerd heeft.

De stromingen, die ons verbinden met elkaar, zijn verstoord. Hierdoor ontstaan moeilijkheden waardoor wij elkaar niet optimaal kunnen voelen en begrijpen.

Op een of andere manier begrijpen we elkaar niet. Een van de storingen zou kunnen zijn: ego. Ego is een houding die de mens aanneemt. We worden geboren met een doel. Ieder speelt zijn rol op aarde. Aan deze doelen kunnen we niet voldoen als we zo blijven leven. Door het aannemen van een ego probeert men aan die rol te voldoen. Dat ego kan veranderen in egoïsme en kan zorgen voor verstoringen in de communicatie. 

Zelfs in de kunst is deze houding zichtbaar. Wij hebben kunstenaars gevraagd om uit te gaan zoeken wat de verloren elementen zijn in de kunst en in hun leven.

Er is iets gebeurd waardoor kunst een andere wending heeft gekregen. De onrust tussen kunstenaars en de kunst die ze maken. Kunst zou moeten binden en kunstenaars zouden elkaar moeten accepteren en waarderen.

Ego en bijvoorbeeld egoïsme  zijn elementen die belangrijk zijn voor de communicatiebron. In de kunst en in het leven. Deze gaan hierdoor verloren of worden verzwakt door de onrust tussen elkaar. Hoe kunnen we dit herstellen en elkaar accepteren, zodat de kunstwerken hun bijdrage kunnen blijven leveren en communiceren met de wezens op aarde.

De reizende expositie luidt ’’Lost Genetic Elements in Art’’ de titel zegt veel en iedereen heeft hierover zijn mening.

Wij vragen u als lezer om over onderstaande vragen na te denken en uw mening hierover te geven. U mening delen wij graag met de wereld via onze website

De vragen zijn?

Wat zijn de dingen (elementen) die uw leven heeft veranderd en ervoor gezorgd heeft om anders te gaan leven?                                                                                              

Hoe komt het dat kunstwerken niet goed kunnen communiceren met de kijker?

Wat/wie heeft genetische binding op aarde verstoord?

Wij plaatsen graag uw mening op onze website met een link naar uw website, zodat de bezoeker kennis kan maken met u en uw kunstwerken.

U dient toestemming te geven om uw mening te plaatsen op de website van Grang De Paul Art voor het plaatsen van uw mening op ons website graag uw verhaal mailen naar Grang De Paul Art grangdepaul@gmail.com

Ben u geïnteresseerd  om deel te nemen aan een  van de opdrachten, meldt u aan via onze mail. grangdepaul@gmail.comDe opdracht van Grang De Paul Art luid Lost Genetic Elment in Art.  

Afgelopen 5 jaar hebben verschillende kunstenaars deel genomen aan een van de exposities die Grang De Paul Art georganiseerd heeft. Uit deze groep hebben we een selectie gemaakt van kunstenaars, waarvan wij denken dat ze het leuk vinden om deel te nemen aan de reizende expositie. Ook geloven we in de kunstwerken die ze maken. 

Het wil niet zeggen dat de rest van de groep nooit mee kan doen. De rest van de groep krijgt ook in de toekomst een kans om deel te nemen aan een van de reizende exposities.

Een geselecteerde groep van 20 kunstenaars werd gevraagd om uit hun veilige comfortzone te stappen.

Zij werken aan een nieuw handschrift en werken met materialen die ze nooit eerder zouden gaan gebruiken.

Ze worden gedwongen om binnen een kader te gaan werken.

Daarbij moeten ze een studie, onderzoek en een nieuw handschrift ontwikkelen.

Het onderzoek en de studie gaan over de verloren elementen in de kunst en in hun leven.

Zij geven hun meningen in de vorm van een verhaal en een Illustratie. Die Illustratie en verhaal moeten elkaar steunen en bevestigen de persoonlijkheid van de kunstenaar.

Met de meningen van de kunstenaars en illustraties willen we zo dicht mogelijk bij de mens staan. De reizende expositie wordt in openbare ruimtes tentoongesteld in Nederland.

Deze kunstenaars kunt u ook benaderen voor informatie over hun onderzoek en bevindingen over de verstoorde,  de verloren elementen en genetische bindingen in hun leven en kunst.

De namen van de deelnemende kunstenaars zijn:

Isabella Montain 

Fenneke Weltevrede

ElsA

Mirjam Verbeek  

Loes watchman 

Voor het plaatsen van uw mening op ons website graag uw verhaal mailen naar          Grang De Paul Art grangdepaul@gmail.com. 

 


The traveling exhibition"Lost Genetic Elements in Art"

As a human you are connected to each other. We could understand each other without using verbal communication.

There is energy between all beings on earth. An element that connects us. An important gift that the universe has created.

The currents that connect us with each other are disturbed. This creates difficulties that prevent us from feeling and understanding each other optimally.

We do not understand each other in one way or another. One of the failures could be: ego. Ego is an attitude that man accepts. We are born with a purpose. Everyone plays his role on earth. We can not meet these goals if we continue to live like this. By accepting an ego one tries to fulfill that role. That ego can change into selfishness and can cause disruptions in communication.

This attitude is even visible in art. We have asked artists to find out what the lost elements are in art and in their lives.

Something happened that art has taken a different turn. The unrest between artists and the art they make. Art should bind and artists should accept and appreciate each other.

Ego and egoism are elements that are important to the communication source. In art and in life. These are lost because of this or are weakened by the unrest between each other. How can we restore this and accept each other, so that the artworks can continue to contribute and communicate with the beings on earth.

The traveling exhibition reads '' Lost Genetic Elements in Art '' the title says a lot and everyone has his opinion about this.

We ask you as a reader to think about the questions below and give your opinion on this.  We like to share your opinion with the world via our website

The questions are?
What are the things (elements) that have changed your life and caused you to live differently?
Why is it that works of art can not communicate well with the viewer?
What / who has disrupted genetic binding on earth?

We gladly post your opinion on our website with a link to your website, so that the visitor can get acquainted with you and your artworks.

You must give permission to post your opinion on the website of Grang De Paul Art for placing your opinion on our website like to mail your story to Grang De Paul Art grangdepaul@gmail.com

If you are interested in participating in one of the assignments, please register via our mail. grangdepaul@gmail.com


 


The mission of Grang De Paul Art loud Lost Genetic Elment in Art.

Over the past 5 years, several artists have taken part in one of the exhibitions organized by Grang De Paul Art. From this group we have made a selection of artists, which we think they would like to take part in the traveling exhibition. We also believe in the artworks they make.

It does not mean that the rest of the group can never participate. The rest of the group will also get a chance in the future to participate in one of the traveling exhibitions.

A selected group of 20 artists were asked to leave their safe comfort zone.

They are working on a new handwriting and working with materials that they would never use before.

They are forced to work within a framework.

In doing so, they must develop a study, research and a new manuscript.

The research and the study are about the lost elements in art and in their lives.

They give their opinions in the form of a story and an Illustration. That Illustration and story must support each other and confirm the personality of the artist.

With the opinions of the artists and illustrations, we want to be as close to people as possible. The traveling exhibition is exhibited in public spaces in the Netherlands.

You can also approach these artists for information about their research and findings about the disturbed, lost elements and genetic links in their lives and art.

The names of the participating artists are:

Isabella Montain

Fenneke Weltevrede

ElsA

Mirjam Verbeek

Loes watchman


To post your opinion on our website, please mail your story to Grang De Paul Art grangdepaul@gmail.com